top of page


Algemene Voorwaarden

Carmen, Praktijk voor Shiatsu- en Massagetherapie

 

 

 

De algemene voorwaarden liggen ter inzage in de praktijk en staan vermeld op de website: www.shiatsumassageveendam.nl

 

Artikel 1 Definities

1.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie  een praktijk voor Shiatsu therapie & andere vormen van (Therapeutische-) Massagetherapie. Gevestigd aan Langeleegte 165, 9641 GX te Veendam. Telefoon: 06-40439231

Email: carmenvegt@gmail.com

 

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie  staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 66324955.

Aangesloten bij de NVST (Ned. Vereniging van Soma Therapeuten), Licentienummer: 

AGB-code zorgverlener / AGB-code praktijk 

Aangesloten bij het RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg & het TCZ: Tuchtrecht

 

Hierna genoemd: Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie 

 

Dienstverlening: Het verzorgen van individuele therapeutische- of ontspannings-behandelingen door middel van vormen van shiatsu-therapie en/of vormen van massagetherapie. Alle behandelingen, toegepast door Carmen Vegt van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie

De Cliënt (Opdrachtgever): Ieder persoon of bedrijf die met Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie  een overeenkomt of consult is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van massages, het geven van workshops, trainingen, lezingen of presentaties.

Hierna genoemd de cliënt.

Consult (Behandeling): Een overeenkomst tussen cliënt (persoon en/of bedrijf) en Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie , waarbij tegen betaling door de cliënt, een behandeling wordt gegeven door Carmen Vegt van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie .

Hierna genoemd een consult.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten aangegaan met particulieren, instellingen en ondernemingen.

1.3

Alle consulten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie  schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1

Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra je een afspraak maakt met Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie  voor de aangeboden diensten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie.

2.3

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van je persoonlijke bezittingen.

2.4

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen. Als dit plaatsvindt wordt het consult beëindigd. Je bent wel het volledige bedrag voor de behandeling verschuldigd.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1

Ten alle tijden zijn de Algemene Voorwaarden van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie van toepassing.

3.2

Voor iedere consult zal een factuur worden opgemaakt. De in het bezit van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie zijn de kopie factuur, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid.

Artikel 4 Omvang Dienstverlening

4.1

Diensten worden door Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie conform de afspraak verleend.

4.2

Consulten worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd. De tijd is, uitzonderingen daargelaten, inclusief het omkleden van de cliënt. Het afnemen van een anamnese of het maken van een vervolgafspraak valt buiten de voor de behandeling gestelde tijd.

4.3

Een consult bij Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie vindt uitsluitend op afspraak plaats. 

4.4

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie is aangesloten bij organisaties waaronder de NVST (Ned. Vereniging van Soma Therapeuten; www.nvst.nl ) en de RBZC (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) in combinatie met het TZC (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Cliënten met een aanvullende verzekering kunnen hierdoor in veel gevallen een gedeeltelijke of zelfs een gehele vergoeding krijgen voor hun behandeling. Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie staat vermeld in de Zorggids (Vergelijk & Kies). Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar.

4.5

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie komt ook in jouw eigen vertrouwde woonomgeving, bij een bedrijf, op party’s of in een groep. Hiervoor zal vrijblijvend een prijsopgave gemaakt worden. 

4.6

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie komt ook op jouw werkplek. Informeer naar de fiscale voordelen werkgever. Massage aanbieden aan personeel wordt door de belastingdienst beoordeeld als ARBO- maatregel. De kosten hiervoor zijn voor 100% op te voeren als bedrijfskosten.

 

Artikel 5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van  Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie

5.1

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie is bevestigd. In het geval dat er van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht. Wanneer door Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet.  Ook als Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 6 Wijzigingen in een behandelingsperiode

6.1

Bij een consult met een vastgestelde langere looptijd behoudt Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie zich het recht voor jaarlijkse tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie zal de cliënt minimaal 4 weken voor het wijzigen van deze, schriftelijk of persoonlijk, de cliënt te informeren. De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de cliënt Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie vóór de eerstvolgende behandeling van het tegendeel heeft bericht. Bovenstaande geldt niet bij vooruitbetaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen.

  

Artikel 7 Niet verschijnen van de cliënt

7.1

Verhindering zonder tegenbericht van de cliënt wordt te allen tijde in rekening gebracht met het volledige factuurbedrag.

 

Artikel 8 Annulering

8.1

Annulering van een consult betreffende de cliënt dienen uiterlijk 24uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden, anders dient men 50% van het factuurbedrag te betalen. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie gerechtigd het consult in rekening te brengen.  (Zie ook artikel 7; 7.1.).

8.2

Annulering door een bedrijf als opdrachtgever kan alleen, uiterlijk 24uur voor het afgesproken tijdstip, schriftelijk of per e-mail aan Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie worden doorgegeven.

8.3

Bij annulering gedaan door Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie zal bij een gepland consult de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor in de plaats wordt zo spoedig mogelijk een nieuw consult gepland. Vergoeding van de door Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie geannuleerde afspraak is, voor beide partijen, niet van toepassing.

8.4

Bij het annuleren van massages gedaan door Carmen, Praktijk voor Shiatsu  wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gepland. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan wordt het door de cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de cliënt geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie.

 

Artikel9 Verantwoordelijkheden Cliënt

9.1

Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid.

Belangrijk voor vrouwen: Alles met betrekking tot zwangerschap dient gemeld te worden.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de anamnese worden gestaakt en kan je doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt. Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie wordt nimmer aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim door de desbetreffende cliënt

 

Artikel 10 Geheimhouding & Privacy

10.1

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.

 

Artikel 11 Dossierbeheer en Inzagerecht

11.1

Indien sprake is van een consult waarbij cliënten worden behandeld, zal Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Naast Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier.

11.2

Bij het starten van een behandeling zal een Behandelingsovereenkomst worden uitgereikt en ondertekend door beide partijen. Bij een behandeling van een minderjarige zal er tevens een verklaring van ouderlijk gezag worden bijgevoegd en ondertekend.

11.3

Bij het 1e consult zal tevens een privacy-document worden uitgereikt. Hierin staat onder andere omschreven waar Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie de dossiergegevens voor gebruikt en hoelang deze zullen worden bewaard.

Artikel 12 Facturering, Betaling & Cadeaubon

12.1

Elke behandeling dient na afloop contant te worden afgerekend of overmaken  te worden voldaan.  Indien in overleg anders overeengekomen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders & incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. 

12.2

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen. Dit geldt niet bij vooraf betaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen.(Zie artikel 6; 6.1)

12.3

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie is verplicht, voorafgaande aan de tariefsverhoging van consult(en), deze kenbaar te maken aan haar cliënten (zie artikel 6; 6.1)

12. 4

Cadeaubonnen dienen vooraf te worden voldaan.

Na ontvangst van de betaling zal door Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie de cadeaubon worden verzorgd naar eigen wens en indien nodig worden verzonden. 

12.5

De cadeaubon kan alleen voor het consult zoals vermeld staat ingewisseld worden bij Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie.

12.6

De cadeaubon van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie is en blijft eigendom van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie. Het is daarom verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden of deze voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, te verstrekken.

12.7

De geldigheid van een cadeaubon is 12 maanden.

12.8

Uitgegeven cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie kunnen worden toegerekend.

13.2

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie geeft op geen van haar diensten garantie. 

13.3

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie draagt geen aansprakelijkheid voor enig (letsel) schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, en dan slechts tot een maximum van het bedrag van de door Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. 

13.4

Schade welke door cliënt veroorzaakt is aan eigendom van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie zullen voor rekening zijn van de cliënt.

13.5

Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie. (Zie ook artikel 9; 9.1) 

13.6

Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden na aanvang consult.

(Zie ook artikel 2; 2.1)

 

Artikel 14 Slotbepaling

14.1

Alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie

14.2

Het logo van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie is eigendom van Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie. Het is verboden dit logo te gebruiken, te bewerken of toe te eigenen.

 

***Herziening Mei 2018***

 

 

 

 

 

                                                         Btw                                    : NI 002 436108 B11

                                                         K.v.K. Nr                             : 66324955

                                                               

RBCZ-logo_CMYK_payoff_diap_edited.png
bottom of page